fundusze europejskie logo

Firma NALMAT otrzymała dofinansowanie do projektu: "Rozwój firmy NALMAT poprzez zakup infrastruktury do przeprowadzenia prac badawczo - rozwojowych" w ramach poddziałania 1.2.2 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest stworzenie infrastruktury badawczej i zapewnienie zasobów ludzkich niezbędnych do prowadzenia badań zmierzających do zaoferowania nowych produktów na rynku. Stworzenie infrastruktury dotyczyć będzie rozbudowy istniejącego laboratorium poprzez wyposażenie go w niezbędne urządzenia pozwalające na prowadzenie badań.Najważniejszymi rezultatami realizacji agendy badawczej będą: stworzenie 2 receptur oraz 2 sposobów produkcji: wyrobów rozpuszczalnikowych oraz wyrobów epoksydowych. Opracowanie receptury tych wyrobów umożliwi opracowanie technologii wytwarzania produktu w skali.


Całkowita wartość projektu: 1 080 158,94 zł

 

Wkład Funduszy Europejskich: 482 997,90 zł

 

Dofinansowanie